REGULAMIN ZAWODÓW PUCHARU I MISTRZOSTW POLSKI 2018
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH

1. CEL
1.1. Popularyzacja windsurfingu wśród dzieci i młodzieży.
1.2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
1.3. Promowanie regionalnych akwenów i miejscowości turystycznych.

2. UŻYTE SKRÓTY
SPSW Stowarzyszenie Promocji Sportów Wodnych
KR Komisja Regatowa
PP Puchar Polski
MP Mistrzostwa Polski
ZoZ Zawiadomienie o Zawodach
IŻ Instrukcja Żeglugi
ONB Oficjalna Tablica Ogłoszeń
WLW Wakacyjna Liga Windsurfingowa
DNS Nie wystartował
DNF Nie ukończył

3. ORGANIZACJA ZAWODÓW
3.1 Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Promocji Sportów Wodnych.
3.2 Gospodarzem poszczególnych edycji zawodów będą szkoły windsurfingu należące
do SPSW:

 • Board School
 • Od-dech
 • Bo Sport
 • DeSki
 • Fun Surf
 • ABC Surf
 • SurfPoint
 • EASY SURF

4. KALENDARZ ZAWODÓW

  1. 5 lipiec – EASY SURF Chałupy 6
  2. 12 lipiec – Surf Point
  3. 26 lipiec – ABC Surf
  4. 09 sierpień – OdDech + Board School
  5. 24 – 25 sierpień Fun Surf + Bo Sport + Deski

W przypadku niekorzystnej pogody dopuszcza się możliwość rozegrania zawodów w dzień następny po dacie wcześniej ogłoszonej.

Ostatnie zawody Pucharu będą jednocześnie Mistrzostwami Polski.

5. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
5.1 Organizator zawodów powinien posiadać polisę OC na organizacje zawodów.
5.2 Organizator powinien opublikować ZoZ na minimum 1 tydzień przed zawodami.
5.3 W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów Organizator powinien zapewnić:

 • Asekurację na wodzie
 • Sędziowanie
 • Widoczne znaki (boje) oznaczające trasę zawodów
 • Przebieralnie dla zawodników
 • Napoje dla zawodników
 • W miarę możliwości ciepły posiłek dla zawodników i obsługi

6. KONKURENCJE
6.1. Slalom
6.2. Freestyle

7. ZASADY ROZGRYWANIA
7.1. Zawody będą rozgrywane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Zawiadomieniem o Zawodach (ZoZ) i Instrukcją Żeglugi (IŻ).
7.2. We wszystkich spornych sprawach uregulowanych niniejszymi przepisami będzie decydował Dyrektor Zawodów.
7.3 Komunikaty będą umieszczone na Oficjalnej Tablicy Ogłoszeń (ONB).

8. TRASY
8.1 Trasa regat będzie podana w IŻ

9. UCZESTNICTWO.

9.1 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie:

 • wysłanie zgłoszenia przez internet
 • osobista rejestracja w biurze zawodów, wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia zawodów, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych,

9.2. Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach windsurfingowych.
9.3. O maksymalnej ilości zawodników w kategoriach będzie decydować Dyrektor Zawodów.
9.4 Przy limicie uczestników o dopuszczeniu do zawodów będzie decydowała kolejność
zgłoszeń.

10. KATEGORIE
10.1. Kategorie wiekowe dla dziewcząt i chłopców

 • Do 10 lat (urodzeni do 2009)
 • Do 12 lat (urodzeni do 2007)
 • Do 15 lat (urodzeni do 2004)
 • Do 18 lat (urodzeni do 2001)

10.2. Do utworzenia kategorii wiekowej wymagane jest minimum 4 uczestników

11. ZGŁOSZENIA
11.1 Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w biurze zawodów na 2 godziny przed Skipers Mitingiem.

12. SPRZĘT
12.1 Zawodnicy mogą startować na sprzęcie własnym, na sprzęcie szkoły którą reprezentują lub na sprzęcie zapewnionym przez organizatora regat. Liczba desek zapewnionych przez organizatora jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
12.2 Do zawodów są dopuszczone wszystkie deski (z wyłączonych desek wyczynowych tj RS:X, Bic Techno, One Design, Formula, Foil, Slalom i Race  zarejestrowany w PWA)
12.3 Wprowadza się limit powierzchni żagla – max 8 m2.

13. PUNKTACJA
13.1 Systemu Małych Punktów: Miejsce 1,  2,  3,  punkty 1,  2,  3,  każde następne dodać 1 punkt.
13.2 Dla DNF i DNS  liczba zawodników, którzy wystartowali +1
13.3 W przypadku rozegrania min 5 wyścigów najgorszy wynik będzie odrzucony.
13.4 W przypadku remisu o zwycięstwie będzie decydowały wyniki ostatniego heatu.

14. ZNAKI
14.1 Trasa regat będzie oznaczona bojami
14.2 Linia startu i mety będą pomiędzy łodzią K.R a boją

15. SYGNAŁY
14.3 KR będzie dawała sygnały:

 • wzrokowe: flagi: czerwona, żółta, zielona,
 • dźwiękowe: głośne dźwięki: tuby, gongu, i.t.p

16. PROCEDURA STARTOWA
16.1 Sygnał ostrzeżenia – 3 minut przed startem – flaga czerwona
Sygnał przygotowania – 2 minuty przed startem – opuszczenie flagi czerwonej
Sygnał przed startem – 1 minuta przed startem – flaga żółta
Sygnał startu – opuszczenie flagi żółtej – podniesienie flagi zielonej
16.2 Wszystkie sygnały zostaną podkreślone sygnałem akustycznym.

17. META
17.1 Linia mety przebiega między na bieżnikiem na statku K.R., a boją wg. diagramu trasy
podanej w IŻ. W górze jest zielona flaga.
17.2 Zamknięcie linii mety nastąpi po 8 minutach od przypłynięcia 1 zawodnika. Flaga
zielona będzie opuszczona, w górze nie będzie żadnej flagi.

18. FALSTART
18.1 Falstart indywidualny będzie sygnalizowany zawodnikowi przez 2 minuty od
chwili startu.
18.2 Falstart generalny będzie sygnalizowany flagą „czerwoną” i długim sygnałem dźwiękowym.
Powtórzenie procedury startowej po falstarcie generalnym nastąpi tak szybko jak to będzie
Technicznie możliwe.

19. NAGRODY
19.1 Każdy uczestnik otrzyma dyplom udziału w zawodach.
19.2 Najlepsi zawodnicy otrzymają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe określone w ZoZ.
19.3 Część nagród rzeczowych będzie rozlosowana wśród wszystkich uczestników regat.

20. WPISOWE DO ZAWODÓW
20.1. Wysokość wpisowego będzie określona w ZoR. Płatność wpisowego w biurze zawodów przed Skipers Mitingiem.

21. PROGRAM ZAWODÓW
21.1 Program zawodów będzie podany w ZoZ.

22. REKLAMA ORAZ PRAWA DO WIZERUNKU
22.1. Zawodnicy zobowiązani są do noszenia przyznanych im oficjalnych koszulek startowych.
22.2. Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i sponsorów na utrwalonych w czasie trwania zawodów materiałach zdjęciowych, filmowych i innych promocyjnych oraz medialnych dotyczących zawodów na wszystkich polach eksploatacji.

23. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO i UBEZPIECZENIE
23.1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
23.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich.
23.3. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do używania kamizelek asekuracyjnych
23.4 Uczestnicy zobowiązani są do powiadomienia Organizatora o zaistniałych kolizjach
23.5 Zawodnicy odpowiadają za powierzony im sprzęt.