Szkoła windsurfingu Bo Sport

 

Powrót

Windsurfing, kitesurfing, snowboard - Aktualnosci

Zapytanie ofertowe

Zdjecie
dodano: 2011-09-27
Warszawa, 21.09.2011
Bo Sport Travel - Sławomir Maciej Boszko
01-684 Warszawa
ul. Sobocka 15 a

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).
Tytuł projektu: Plan Rozwoju Eksportu dla: Bo Sport Travel - Sławomir Maciej Boszko
Termin realizacji projektu: 2011-08-01 do 2012-01-31
Nr wniosku: WND-POIG.06.01.00-14-060/11

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:
1) informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
2) opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
3) opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
4) opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
5) opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
6) analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
7) opis celów i strategii eksportowej;
8) rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
9) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
10) szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
11) wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej,
12) inne.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

Złożona oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres oferenta,
• datę sporządzenia,
• termin ważności oferty,
• opis doświadczeń,
• maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
• cenę całkowitą netto i brutto,
• termin płatności,
• warunki płatności.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta może zostać przesłana:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maciek@bosport.pl
• za pośrednictwem poczty na adres firmy.

Oferta powinna być ważna do: 31.10.2011

Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie www oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

Wszelkie zapytania odnośnie Oferty należy składać wyłącznie na adres: maciek@bosport.pl
Termin składania ofert upływa w dniu: 30.09.2011

Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Lp. Nazwa, Sposób oceny, Maksymalna ilość punktów
1 Maksymalny termin realizacji zlecenia
• do 40 dni – 10 pkt.
• 41-60 dni – 5 pkt.
• pow. 60 dni – 0 pkt. 10
2 Cena całkowita za usługę
• pow. 12.500 zł netto – 0 pkt.
• 10 001 - 12.500 zł netto – 5 pkt.
• Do 10 000zł netto – 10 pkt. 10
3 Maksymalny termin płatności za usługę
• pow. 90 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 10 pkt.
• 61-90 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 5 pkt.
• do 60 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 0 pkt. 10
4 Warunki płatności i ubezpieczenie realizacji projektu
• Oferta zawiera klauzulę o braku obowiązku dokonania zapłaty w przypadku negatywnej weryfikacji PR – 10 pkt.
• Oferta nie zawiera klauzuli o braku obowiązku dokonania zapłaty w przypadku negatywnej weryfikacji PRE. 10
5 Doświadczenie w zakresie sporządzania PRE
• Oferent zrealizował dotychczas 50 lub więcej projektów, polegających na opracowaniu PRE – 10 pkt.
• Oferent zrealizował dotychczas 20-49 projektów, polegających na opracowaniu PRE – 5 pkt.
• Oferent zrealizował dotychczas mniej niż 20 projektów, polegających na opracowaniu PRE – 0 pkt. 10
6 Doświadczenie w zakresie wdrażania PRE
• Oferent ma doświadczenie podczas wdrożenia PRE w ramach 2 etapu działania 6.1 POIG – 10 pkt.
• Oferent nie ma doświadczenia podczas wdrożenia PRE w ramach 2 etapu działania 6.1 POIG – 0 pkt. 10
Razem 60

Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.


spacer
Powrót na poprzednia strone BoSport.pl     Powrót na góre strony BoSport.pl