Szkoła windsurfingu Bo Sport

 

Powrót

Windsurfing, kitesurfing, snowboard - Aktualnosci

BGŻ Optima Cup

Zdjecie
dodano: 2014-07-19
REGULAMIN REGAT KITESURFINGOWYCH DLA AMATOROW BGŻOptima CUP


1. ZAWODY:
Amatorskie zawody BGŻ Optima Cup rozegrane zostaną w dniu 26 lipiec 2014, (27dzień rezerwowy) na Półwyspie Helskim - Kemping Chałupy III.

2. ORGANIZATOR: Maciej Boszko Szkoła Bo Sport Travel


3. KONKURENCJE:
-Slalom (tylko na deskach twin tip)
-Freestyle Best trick

Konkurencja Slalom rozegrana zostanie zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez PSKite i zgodnymi przepisami IKA.

Kryteria sędziowania dyscypliny Freestyle Best trick: sędziowie oceniać będą najlepszy wykonany poprawnie i prawidłowo wylądowany trik każdego z zawodników. Pod uwagę wezmą również wysokość każdego z wykonanych trików.
Szczegółowe omówienie kryteriów zostanie dokonane podczas Skippers Meetingu.

4. UCZESTNICY:
Rejestracja zawodników odbędzie się na miejscu rozgrywania zawodów w biurze regat w godzinach podanych poniżej. Warunkiem przyjęcia będzie osobiste dokonanie zgłoszenia. W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów. Zalecamy również posiadanie ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Maksymalna liczba zawodników w kategorii
- mężczyzn w każdej konkurencji wynosi 32,
- kobiet 5
- juniorek 5 (urodzone po 25.07.1996)
- juniorów 10 (urodzeni po 25.07.1996)
Nie przewidujemy rozgrywania dodatkowych eliminacji.
Do pierwszych eliminacji zawodniczki i zawodnicy zostaną rozlosowani.
Losowanie odbędzie się w sposób jawny a kolejność losowania będzie zgodna z kolejnością zgłoszeń.
Do zawodów nie będą dopuszczeni zawodnicy sklasyfikowani w zawodach Ford Kite Cup w latach 2013/2014.

5. WPISOWE:
Wpisowe wynosi: 65zl (wpisowe obejmuje: lycre startowa, ubezpieczenie, obiad)

6. PROGRAM ZAWODÓW:

25 lipiec: godz. 18.00 – 20.00 Rejestracja zawodników
26 lipiec: godz. 8.00 – 10.00 Rejestracja zawodników
godz. 10.30 – Skippers meeting oraz losowanie grup
godz. 11.00 - 19.00 Rozgrywanie zaplanowanych konkurencji
godz. 20.00 – Rozdanie nagród


7. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

BoSport informuje że jako organizator zawodów jest ubezpieczony od OC w PZU na kwotę 200.000zł. Zawodnicy są zobowiązani do wniesienia opłaty startowej wynoszącej 65zł w ramach której są objęci ubezpieczeniem wojażer PZU na terenie Polski w zakresie:
-kosztów leczenia do 10.000zł
-Nieszczęśliwych wypadków do 20.000zł
-Odpowiedzialność cywilna do 50.000zł

Organizator zwalnia z opłaty startowej osoby które posiadają kartę kitebordera pod warunkiem przedstawienia jej organizatorowi podczas zapisów. Lub dokonując pełnej jej rejestracji przed rozpoczęciem pierwszego skipper meetingu. Posiadacze karty zostaną ubezpieczeni przez organizatora na tych samych warunkach co pozostali zawodnicy bez dodatkowych opłat .
Indywidualną decyzją i odpowiedzialnością każdego zawodnika jest podjęcie decyzji odnośnie startu bądź jego przerwania w dowolnym momencie jak również mając na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników zawodów.

Każdy z zawodników jest osobiście odpowiedzialny i zobowiązany do używania sprzętu kitesurfingowego który zaopatrzony jest w niezbędne systemy bezpieczeństwa i nadaje się do bezpiecznego używania w warunkach pogodowych które mogą wystąpić podczas rozgrywania zawodów.

Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu podczas trwania zawodów.

Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem uczestnictwa w zawodach.

Jeśli Sędziowie, Dyrektor Zawodów bądź Beach Marshall uznają, że zawodnik potrzebuje pomocy lub jakiejkolwiek asysty, zawodnik zobowiązany jest do przyjęcia tej pomocy oraz zastosowania się do wszelkich instrukcji wydanych przez ww. osoby bądź przez ekipę ratunkową.

Podczas treningów oraz zawodów rekomendujemy używanie „impact vest’ów” oraz kasków, podczas wszystkich rozgrywanych konkurencji.

Bezpieczeństwo oraz stosowanie się do zasad „fair play” są najważniejszymi aspektami zawodów.

Zawodnicy pływający w sposób niebezpieczny będą zdyskwalifikowani. Zdrowy rozsądek podczas pływania będzie wymagany od zawodników. Pierwszeństwo oraz „prawo drogi” na wodzie będzie wywieszone na ONB przed rozpoczęciem zawodów.

Zawodnicy niestosujący się do zasad „fair play”, nierespektujący „prawa drogi”, utrudniający w niedozwolony sposób pływanie, startowanie bądź lądowanie latawców mogą być ukarani przez organizatorów, zdyskwalifikowani z „heat’u” a w szczególnie rażących przypadkach wykluczeni z całych zawodów.

8. REKLAMA:
Wszyscy przyjęci do zawodów uczestnicy zobowiązani są do noszenia oficjalnych „vest’ów” sponsora podczas wszelkiej działalności na wodzie (rozgrywane konkurencje, treningi a także konkurencje dodatkowe) podczas trwania zawodów.
Niezastosowanie się do ww. instrukcji skutkować będzie brakiem ocen sędziów oraz dyskwalifikacja z danego „heat’u”.

9. OFICJALNA TABLICA OGLOSZEŃ:
Oficjalna Tablica Ogłoszeń ( Official Notice Board-ONB) wywieszona będzie na ścianie biura
zawodów.
Jakakolwiek instrukcja zmiany sposobu rozgrywania zawodów będzie wywieszona na ONB.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do cyklicznego sprawdzania komunikatów wywieszanych na
ONB.
Zaplanowane do rozgrywania dyscypliny oraz kolejność rozgrywania „heat’ów” będzie
wywieszana na ONB minimum 30minut przed rozpoczęciem pierwszego „heat’u”.
Każdy zawodnik odpowiedzialny jest za sprawdzenie w którym „heat’cie” startuje.

Oficjalny Maszt Flagowy (Official Flag Pole OFP) usytuowany będzie na wieży sędziowskiej.

Sygnałami startowymi będą:
a. Sygnał ostrzeżenia -wywieszona Czerwona flaga
b. Sygnał przygotowania –wywieszona Żółta flaga
c. Sygnał startowy - wywieszona Zielona flaga.


ICF „N” Niebiesko/białe kwadraty -Podniesiona sygnalizuje przerwanie rozgrywanego ”heat’u”
ICF „AP” Biało/czerwone pasy -Podniesiona sygnalizuje opóźnienie kolejnego „heatu” bądź przerwę w zawodach.

Odpowiedzialnością każdego zawodnika jest sprawdzanie komunikatów na ONB oraz sygnalizacji flagami na OFP
.
10.OBSZAR ZAWODÓW:
Tylko zawodnicy startujący w swoim „heat’cie” maja prawo pływania w obszarze wyznaczonym przez boje na obszar zawodów.

11. KARY:
Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany jeśli:
I. Pływa bądź trzyma latawiec w obszarze zawodów podczas rozgrywania konkurencji poza startem w swoim „heat’cie”
II. Nie zabezpieczy w należyty sposób przed „odfrunięciem” własnego sprzętu w strefie startowania latawców.
III. Nie zakłada „vest’u” sponsora podczas rozgrywania zawodów i sesji treningowej, jak również gdy nie używa „vesta” startowych podczas swojego „heat’u”.
IV. Gdy zachowuje się niezgodnie z duchem sportowej rywalizacji bądź image’u sportu albo sponsora zawodów.
V. Nie stosuje się do werbalnych lub pisemnych poleceń Dyrektora Zawodów, Sędziego Głównego bądź Beach Marshalla


12. ZMIANY INSTRUKCJI ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
Dyrektor Zawodów ma prawo dokonać zmiany w obowiązującej instrukcji rozgrywania zawodów, ale wszystkie zmiany muszą być wywieszone na ONB minimum na 30 minut przed rozpoczęciem startu, „heat’u” bądź „heat’ów” których zmiany dotyczą.

13. NAGRODY

a) Nagrodami dla finalistów Regat BGŻ Optima CUP są nagrody pieniężne ufundowane przez BGŻOptima, oddział Banku Gospodarki Żywnościowej S. A. z siedzibą w Warszawie (01-211), przy ul. Kasprzaka 10/16, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 56.138.764 zł w całości wpłacony:
Za zdobycie 1 miejsca - 2000 zł w każdej konkurencji kobiet i mężczyzn.

b) W kategorii juniorów nagrodami są puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez EUROZET Sp. z o.o.

c) Finalistom zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna stanowiąca równowartość 11,11% nagrody, o której mowa w pkt a. Zostanie ona w całości przeznaczona na poczet należnego podatku dochodowego.

d) Nagroda pieniężna jest wypłacana na rachunek Lokaty Bezkarnej* BGŻOptima

e) Wypłata nagrody pieniężnej, w sposób określony w pkt. 14 a powyżej, wymaga posiadania przez Finalistę aktywnego Konta Indywidualnego BGŻOptima **. W tym celu:

- aby odebrać nagrodę, Finalista, który posiada wyżej wymienione konto powinien w ciągu 30 dni od daty zakończenia rozgrywek skontaktować się z Infolinią BGŻOptima pod numerem telefonu 0 801 820 820: i podać hasło, które zostanie przekazane Finaliście przez Organizatora podczas dekoracji Zwyciezców Turnieju. Następnie złożyć zlecenie otwarcia Lokaty Bezkarnej. Bank w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zlecenia zasili rachunek lokaty kwotą nagrody.

- aby odebrać nagrodę, Finalista, który nie posiada wyżej wymienionego konta powinien w ciągu 30 dni od daty zakończenia rozgrywek założyć Konto Indywidualne BGŻOptima na www.bgzoptima.pl., a następnie skontaktować się z BGŻOptima pod numerem telefonu Infolinii 801 820 820 i podać hasło podać hasło, które zostanie przekazane Finaliście przez Organizatora podczas dekoracji Zwycięzców Turnieju. Następnie złożyć zlecenie otwarcia Lokaty Bezkarnej. Bank w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zlecenia zasili rachunek lokaty kwotą nagrody.

f) Finalista nie ma możliwości odebrania nagrody w gotówce, żądania zapłaty jej w inny sposób (np. na inny rachunek bankowy) lub żądać jej zamiany na inne świadczenia. W przypadku niespełnienia przez Finalistę warunków odbioru nagrody określonych w pkt. 14 c powyżej lub rezygnacji z nagrody, nagroda nie zostanie przyznana innym zawodnikom, w tym zawodnikom sklasyfikowanym na pozycjach niższych niż wymienione w pkt 14 a.

g) Od każdej wydanej nagrody pieniężnej zostanie pobrany i przekazany na konto właściwego urzędu skarbowego 10% podatek od nagród zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 3612).Na poczet podatku zostanie przekazana nagroda pieniężna określona w pkt.14 b.


14. REGULY I PROTESTY:
Zawody będą rozgrywane mając za podstawę:
I. Niniejszą Instrukcję Rozgrywania Zawodów
II. Słowne i Pisemne instrukcje wydane przez Dyrektora zawodów.

W trakcie trwania konkurencji nie będą rozpatrywane żadne protesty. Decyzje sędziów są ostateczne i niepodważalne. Dyrektor Zawodów będzie miał decydujące słowo w ewentualnych spornych kwestiach.

Dyrektor Zawodów: Mirek Stępniewski e-mail: mirekstepniewski@gazeta.pl*Lokata Bezkarna – to 3-miesięczna lokata terminowa, oprocentowana 4% w skali roku. W przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności następuje zwrot kapitału oraz wypłata odsetek w kwocie równej 100% kwoty odsetek naliczonych od dnia otwarcia Rachunku Lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie.

** Prowadzenie konto Indywidualne BGŻOptima jest bezpłatne
spacer
Powrót na poprzednia strone BoSport.pl     Powrót na góre strony BoSport.pl